Aici poate fi textul referitor la autor
Digg  Sphinn  del.icio.us  Facebook  Mixx  Google  BlinkList  Furl  Live  Ma.gnolia  Netvouz  NewsVine  Pownce  Propeller  Reddit  Simpy  Slashdot  Spurl  StumbleUpon  TailRank  Technorati  TwitThis  YahooMyWeb

 

CONSULTANTA FINANCIAR-BANCARA

 

BCR persoane juridice (...afiseaza detalii)

  Capital de lucru Micro - Credit pentru capital de lucru

 

Caracteristici  

Beneficiari: clienti din categoria MICRO (societati comerciale cu o cifra de afaceri anuala mai mica sau egala cu 1 mil. EUR echivalent), care isi desfasoara activitatea principala de minim 6 luni si inregistreaza profit din exploatare

 

Destinatia: se acorda pentru creditarea de ansamblu a activitatii curente (aprovizionare, productie, prestari servicii sau creditare subactivitati, proiecte, contracte, rambursare de credite, plati catre buget, etc, cu exceptia platilor pentru investitii) precum si pentru refinantarea altor credite acordate avand destinatie similara

 

Moneda de acordare: RON, EUR, USD

 

Suma maxima: nu poate depasi de 6 (sase) ori cifra de afaceri medie lunara (CAML), calculata pe baza ultimei situatii contabile depuse la autoritatile fiscale (bilant contabil/situatie de raportare semestriala). Pentru activitatile cu specific sezonier, se poate folosi oricare dintre ultimele doua situatii contabile depuse la autoritatile fiscale (bilant contabil/situatie de raportare semestriala). Valoarea maxima nu poate depasi 2.000.000 RON / 600.000 EUR (echivalent USD)

 

Facilitatea de majorare cu valoarea creditului rambursat: in cazul creditelor pentru capital de lucru care sunt garantate cu cel putin o garantie reala imobiliara, la solicitarea clientului si cu acordul bancii, banca poate sa majoreze soldul nerambursat al creditului initial cu valoarea creditului rambursat (fara sa depaseasca valoarea stabilita prin contractul de credit initial), prin incheierea unui act aditional si stabilirea unui grafic de rambursare, daca sunt indeplinite urmatoarele conditii simultan:

ü      Solicitarea se incadreaza in ultimele patru luni ale graficului de rambursare a creditului si indeplineste conditiile de creditare de la data noii analize

ü      volumul creditului rambursat este de minim 70% din volumul creditului initial

ü      garantiile propuse contin cel putin o garantie reala imobilara deja inregistrata in favoarea bancii pentru creditul respectiv

 

     Termen maxim: 36 luni incluzand perioada de tragere

 

Avans: nu este necesar

 

Dobanda: variabila, negociabila

 

 

Costuri:

 

tip comision

credite in lei

credite in valuta

- comision pentru intocmirea si analiza documentatiei de credit:

o     credite pe termen scurt: 100 lei

o     credite pe termen mediu: 150 lei

- comision de gestiune la acordarea creditelor:

o     credite pe termen scurt: 1% flat

o     credite pe termen mediu: 1,25% flat

- comision de neutilizare a creditelor aprobate:

2,5%/an

1,5%/an

- comision de administrare lunar

0,09%/luna

-

- comision de rambursare anticipata (se aplica la suma rambursata in avans):

 

2% flat

- comision de inscriere a avizelor de garantie în Arhiva electronica de garantii reale, mobiliare:

·          pentru un obiect

·          pentru fiecare obiect in plus

 

 

40 lei + TVA

0,4 lei + TVA

 

 

   Documente necesare:

ü Cerere de credit, semnata de persoanele autorizate sa reprezinte legal clientul solicitant

ü      Situatii financiare:

o        Clientii NON START UP:

§         situatii financiare istorice: bilant contabil, contul de profit si pierderi, incheiate in ultimii doi ani; ultima balanta contabila trimestriala intocmita pentru anul in curs (martie iunie septembrie), ultima balanta de verificare (in cazuri exceptionale)

§         situatii financiare previzionate: (bilant contabil simplificat si cont de profit si pierdere) - optional

o        Clientii START UP:

§         Ultimul bilant contabil (31.12.) sau raportare contabila (30.06.) cu viza de depunere la Administratia Financiara insotite de: anexele lor, balanta contabila pe baza careia au fost intocmite, decizia asociatilor/actionarilor referitoare la repartizarea profitului, raportul auditorului sau certificarea bilantului conform reglementarilor in vigoare

§         Ultima balanta contabila trimestriala intocmita in cazul in care exista

ü Acordul de consultare la CRB pentru clientul persoana juridica iar pentru actionarii majoritari (persoane fizice) la Biroul de Credit si la CRB

ü Certificat de atestare fiscala care se va solicita la prima cerere de credit si de cate ori se considera necesar, aflat in termen de valabilitate

ü Certificat constatator eliberat de Registrul Comertului, aflat in termen de valabilitate

ü Actele de proprietate/dovada existentei bunurilor propuse in garantie

ü Hotararea organului competent potrivit actelor constitutive si legii, cu privire la: desemnarea persoanelor autorizate sa reprezinte societatea; persoanele care semneaza documentele anexate cererii si cele contractuale incheiate cu banca; suma, destinatia si garantia produsului tip credit solicitat

ü Orice a lte documente considerate necesare de banca

 

 Garantii: garantii reale mobiliare si/sau imobiliare.

 

Avantaje

Ø      Consultanta specializata privind:

o        alegerea solutiei de creditare, adaptata necesitatilor clientului

o        intocmirea documentatiei de creditare, acordata gratuit din partea reprezentantilor BCR

Ø      Accesibilitate prin:

o         posibilitatea de negociere a dobanzilor

o        Acordarea unui volum optim al creditului, in functie de necesitatile de finantare precum si de posibilitatile de rambursare

Ø      Continuitate in desfasurarea activitatii curente - Facilitatea de majorare a soldului nerambursat al creditului initial cu valoarea creditului rambursat

Ø      Fluidizarea platilor

Refinantarea altor credite acordate avand destinatie similara

                                                                                                                                                CREDIT PETRU ACHITAREA OBLIGAŢIILOR BUGETARE

·          Moneda: lei

·          Destinaţie: achitarea obligaţiilor datorate la bugetul consolidat (bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, fonduri speciale), inclusiv penalităţi şi/sau majorări de întârziere

·          Volum maxim: suma obligaţiilor datorate către bugetul consolidat la data analizei, determinate în baza certificatului fiscal, dacă din analiza cash-flow -ului rezultă că există capacitate de rambursare a creditului şi dobânzilor aferente

·          Perioada de creditare: maxim 5 ani, fără perioadă de graţie

·          Trageri: integral, în funcţie de plăţile efectuate către bugetul consolidat

·          Scadenta: lunar, trimestrial, fără să fie depaşită perioada maximă de creditare şi în funcţie de capacitatea de rambursare rezultată din cash-flow-ul previzionat.

·          Condiţii: solicitantul să nu fie în faliment sau în desfăşurarea procedurii de executare silită

 

 

Avantaje

·          Îmbunătăţirea "cazierului fiscal" prin achitarea tuturor obligaţiilor datorate la bugetul consolidat, inclusiv penalităţi şi/sau majorări de întârziere

·          Flexibilitate prin negocierea dobânzilor

·          Consultanţă gratuită la întocmirea documentaţiei de creditare

·          Stabilirea volumului creditului în funcţie de valoarea totală a obligaţiilor datorate şi posibilităţile de rambursare

 

Garanţii acceptate de bancă

·          Garanţii reale imobiliare

-          privilegiul

-          ipoteca

·          Garanţii reale mobiliare

-          depozit bancar (cash colateral), certificate de depozit

-          titluri la ordin şi titluri nominative

-          acţiuni

-          cesiune de creanţă

-          echipamente, instalaţii etc.

-          plan de afaceri

-          fond de comerţ

·          Garanţii personale

-          scrisori de garanţie bancară

-          avalizarea titlurilor de credit în favoarea BCR

-          garanţii de companie/firmă

-          garanţii emise de fonduri de garantare

-          fidejusiunea/cauţiunea

-          garanţii emise de statul român şi de autorităţile administraţiei publice locale

-          asigurare de risc financiar de neplată

·          Alte garanţii

·           

 

Banca poate accepta garanţii de grad subsecvent garanţiilor înscrise de către Ministerul Finanţelor Publice în AEGRM sau la Cartea Funciară pentru garantarea creanţelor bugetare datorate de împrumutat către buget, cu condiţia ca acestea să fie achitate integral din creditul acordat de BCR.

 

Documentaţia necesară obţinerii creditului

·          Cererea de credite, semnată de persoanele autorizate să reprezinte legal societatea

·          Documente care atestă situaţia economico-financiară a societăţii (bilanţ, contul de profit şi pierdere încheiate pentru ultimii doi ani, balanţa de verificare încheiată pentru ultima lună). Banca va solicita, după caz, raportul auditorilor firmei sau certificarea bilanţului conform reglementărilor legale în vigoare

·          Fluxul de lichidităţi (cash flow) aferent perioadei pentru care clientul solicită creditul şi bugetul de venituri şi cheltuieli aferent activităţii generale

·          Garanţii propuse, inclusiv acte de proprietate a bunurilor aduse în garanţie

·          Acordul de consultare la Centrala Riscurilor Bancare

·          Certificat de atestare fiscală valabil, din care să rezulte creanţele bugetare datorate la zi (la prima solicitare de credit şi de câte ori se consideră necesar)

·          Hotărârea organului competent potrivit actelor constitutive şi legii, cu privire la contractarea şi garantarea creditului; în cazul societăţilor pe acţiuni, se va solicita şi înscrierea la Registrul Comerţului şi avansarea spre publicare în Monitorul Oficial Partea a IV-a a hotărârii adunării generale de contractare a împrumutului

·          Orice a

lte documente, considerate necesare de bancă

 

Costuri

 

   Dobânda: variabilă, negociabilă, pornind de la nivelul maxim de 24,75% la creditele pe termen scurt şi 25,75% la creditele pe termen mediu

 

   Comisioane:

 

- comision pentru întocmirea şi

analiza documentaţiei de credit:

·      credite pe termen scurt: 100 lei

·      credite pe termen mediu: 150 lei

- comision de gestiune la acordarea creditelor:

·      credite pe termen scurt: 1% flat

·      credite pe termen mediu: 1,25% flat

- comision de neutilizare a creditelor aprobate:

2,5%/an

- comision de administrare lunar

0,09%/lună

- comision de rambursare anticipată (se aplică la suma rambursată în avans):

 

2% flat

- comision de înscriere a avizelor de garanţie în Arhiva electronică de garanţii reale, mobiliare:

·          pentru un obiect

·          pentru fiecare obiect în plus

 

 

40 lei + TVA

0,4 lei + TVA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BCR Visa Business Electron

 

Caracteristici

 

Beneficiari: persoane fizice autorizate care au minim 12 luni de activitate, au performanta financiara A, B sau C si inregistreaza venit net in anul anterior, conform declaratiei de venit

 

Destinatia: efectuare de tranzactii de cumparare de bunuri/servicii, de tranzactii de retragere numerar la ATM-uri sau ghiseele bancare oriunde in lume este afisata sigla VISA Electron, plata facturi sau reincarcare electronica a cartelelor Vodafone la ATM-uri BCR

 

Moneda de acordare: RON

 

Suma maxima: nu poate depasi venitul mediu lunar stabilit pentru ultimul an financiar incheiat, in conformitate cu reglementarile interne specifice ale bancii.Valoarea maxima nu poate depasi 10 000 RON inclusiv, pentru linia de credit garantata cu garantie reala mobiliara asupra soldului creditor al conturilor curente, 35 000 RON inclusiv, pentru linia de credit garantata cu garantii personale de tipul contractului de fidejusiune si pana la 145 000 RON inclusiv cu garantii reale imobiliare/depozit colateral/titluri de stat/certificate de depozit emise de BCR/scrisoare de garantie bancara.

                    

     Termen maxim: linia de credit se acorda pe o perioada de 1 an, cu posibilitatea prelungirii pe noi   perioade prin act adiional

 

Dobanda: conform reglementarilor bancii

 

Costuri

 

 

Principalele conditii de emitere si utilizare ale cardului BCR VISA Business Electron (*):

comision emitere initiala card

17,5 lei/card

comision reinnoire card

17,5 lei/card

comision emitere suplimentara pentru utilizator autorizat

17,5 lei/card

comision emitere ulterioara pentru card pierdut, furat, deteriorat, demagnetizat

0

comision deschidere cont de card

3,5  lei

comision de mentenanta anuala a contului de card

50 lei

comision inchidere cont de card

0

comision alimentare cont card

0

comision pentru achizitionarea de bunuri si servicii

0

comision eliberare numerar in tara si in strainatate

1%

comision conversie valutara

2%

comision blocare card pierdut/furat

7,5 lei

recuperare card retinut in strainatate

-           la ATM (tarif usual VISA)

-           la comercianti (tarif usual VISA)

 

15 USD

165 USD

suma maxima de retragere numerar/zi/cont

20% din linia de credit (lei sau echivalent)

nr. maxim retrageri numerar/zi/cont

20

data extrasului de cont

ultima zi lucratoare a lunii

data scadentei

20 de zile de la data extrasului de cont

suma minima de plata

5% din creditul utilizat + 100% dobanda +100% comisioane

comision nerambursare la termen a sumei minime lunare

5% din suma minima de plata

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documente necesare

·         Cererea de emitere a cardului de credit in lei pentru persoane juridice BCR VISA Business Electron/BCR MasterCard Business 

·         Fisa privind emiterea cardului de credit lei pentru persoane juridice BCR VISA Business Electron/BCR MasterCard Business

·         Contractul de credit pentru emiterea cardului de credit in lei pentru persoane juridice BCR VISA Business Electron/BCR MasterCard Business

·         Fisa privind prelungirea/majorarea/diminuarea nivelului liniei de credit pe card

·         Adresa de blocare a accesului la contul de card de credit

·         Declaratie pe propria raspundere

 

 Garantii:

·         garantie reala mobiliara fara deposedare asupra soldului creditor al conturilor curente/subconturilor, cu valoare 0

·         contract de fidejusiune semnat de parsoana fizica si sotul/sotia/acesteia/acestuia; in situatii exceptionale (cand persoana fizica nu detine active in patrimoniul propriu - proprietati imobiliare) se poate semna accepta semnarea contractului de fidejusiune de catre o terta persoana

·         garantii reale imobiliare/depozit colateral/titluri de stat/certificate de depozit emise de BCR/scrisoare de garantie bancara

 

  Avantaje

·         accesul 24 de ore din 24 la orice ATM din tara si din strainatate pentru obtinerea de numerar

·         eliminarea riscurilor, in tara si in strainatate, pe care le presupune detinerea numerarului

·         odata aprobat creditul, clientul beneficiaza de acesta timp de 1 an, in limita plafonului aprobat, fara a mai fi necesara intocmirea altei documentatii

·         este un instrument de plata modern, sigur si rapid, util pe parcursul calatoriilor in tara si in strainatate, sigla VISA sub care este emis cardul avand cea mai larga raspandire din lume

·         acordarea de bonusuri pentru pentru tranzactiile efectuate la comercianti, conform reglementarilor specifice

 

 

 

 

 

Imobiliar Micro

Credit de investitii imobiliare

 

Caracteristici

 

Beneficiari: clienti din categoria MICRO (societati comerciale cu o cifra de afaceri anuala mai mica sau egala cu 1 mil. EUR echivalent), care indeplinesc conditiile de eligibilitate solicitate de banca

 

Destinatia: se acorda pentru finantarea sau refinantarea (doar de la alte banci) achizitionarii de proprietati imobiliare neproductive

ü      Banca poate refinanta sumele avansate de catre client peste aportul propriu stabilit pentru contractul de credit cu conditia efectuarii platii acestor sume cu cel mult 3 (trei) luni inaintea aprobarii creditului

ü      Banca poate finanta un imobil aflat in constructie din cadrul unui complex rezidential, ce va fi achizitionat pe baza unui contract de construire / (ante) contract de vanzare-cumparare in forma autentica incheiat intre client si promotor imobiliar

 

Moneda de acordare: RON, EUR, USD

 

Suma: valoarea maxima nu poate depasi 4.500.000 RON/1.500.000 EUR (echivalent USD)

 

Termen: maxim 25 ani

 

Avans: minim 15% din valoarea investitiei

       Aportul propriu poate fi utilizat:

ü      inainte de efectuarea tragerilor din credit

ü      proportional cu tragerile din credit

 

     Dobanda: variabila, negociabila

    

    Costuri:

 

tip comision

credite in lei

credite in valuta

- comision pentru intocmirea si analiza documentatiei de credit:

o     credite pe termen scurt: 100 lei

o     credite pe termen mediu si lung: 150 lei

- comision de gestiune la acordarea creditelor:

o     credite pe termen scurt: 1% flat

o     credite pe termen mediu: 1,25% flat

o     credite pe termen lung: 1,5% flat

- comision de neutilizare a creditelor aprobate:

2,5%/an

1,5%/an

- comision de administrare lunar

0,09%/luna

-

- comision de rambursare anticipata (se aplica la suma rambursata in avans):

·          in primii 5 ani de creditare

·          5-10 ani

·          peste 10 ani

 

 

2% flat

1,5% flat

1% flat

- comision de inscriere a avizelor de garantie in Arhiva electronica de garantii reale, mobiliare:

·          pentru un obiect

·          pentru fiecare obiect in plus

 

 

 

40 lei + TVA

0,4 lei + TVA

 

  

Garantii:

ü garantie reala imobiliara de rangul I asupra imobilului achizitionat, finantat de BCR si/sau alte garantii reale imobiliare de acelasi rang I

 

 

Modalitati de angajare a creditului: maxim 24 luni, intr-o singura transa sau in transe definite de comun acord cu clientul pe baza contractului de construire/(ante)contractului de vanzare cumparare

 

A.  Documente necesare standard:

ü Cerere de credit, semnata de persoanele autorizate sa reprezinte legal clientul solicitant

ü    Situatii financiare:

o        Clientii NON START UP:

§         situatii financiare istorice: bilant contabil, contul de profit si pierderi, incheiate in ultimii doi ani; ultima balanta contabila trimestriala intocmita pentru anul in curs (martie iunie septembrie), ultima balanta de verificare (in cazuri exceptionale)

§         situatii financiare previzionate: (bilant contabil simplificat si cont de profit si pierdere) - optional

o        Clientii START UP:

§         Ultimul bilant contabil (31.12.) sau raportare contabila (30.06.) cu viza de depunere la Administratia Financiara (in cazul in care exista, daca societatea a intocmit bilant pana la acea data) insotite de: anexele lor, balanta contabila pe baza careia au fost intocmite, decizia asociatilor/actionarilor referitoare la repartizarea profitului, raportul auditorului sau certificarea bilantului conform reglementarilor in vigoare

§         Ultima balanta contabila trimestriala intocmita in cazul in care exista

§         Ultimele 2 balante contabile lunare incheiate in cazul in care exista

§         Situatii financiare previzionate (bilant contabil simplificat si cont de profit si pierdere)

ü Acordul de consultare la CRB pentru clientul persoana juridica iar pentru actionarii majoritari (persoane fizice) la Biroul de Credit si la CRB

ü Certificat de atestare fiscala care se va solicita la prima cerere de credit si de cate ori se considera necesar, aflat in termen de valabilitate

ü Certificat constatator eliberat de Registrul Comertului, aflat in termen de valabilitate

ü Actele de proprietate/dovada existentei bunurilor propuse in garantie

ü Hotararea organului competent potrivit actelor constitutive si legii, cu privire la: desemnarea persoanelor autorizate sa reprezinte societatea; persoanele care semneaza documentele anexate cererii si cele contractuale incheiate cu banca; suma, destinatia si garantia produsului tip credit solicitat

ü Orice alte documente considerate necesare de banca      

 

B. Diferente fata de documentatia standard, in functie de aportul propriu al clientului :

1.    Aportul propriu al clientului ≥50% din valoarea investitiei :

1.1. clienti Non Start-Up :

ü      Documentele contabile sunt obligatorii doar pentru ultimele doua perioade: ultimul bilant/situatie de raportare (31.12/30.06) si ultima balanta de verificare incheiata

ü      Certificatul de atestare fiscala se solicita doar in conditiile in care se considera necesar de catre banca

1.2. clienti Start-Up :

ü      Documentele contabile sunt obligatorii doar pentru ultimele doua perioade:

o        ultimul bilant/situatie de raportare (31.12/30.06) si ultima balanta de verificare incheiata sau

o        ultimele doua balante de verificare incheiate

ü      Certificatul de atestare fiscala se solicita doar in conditiile in care se considera necesar de catre banca

2. Aportul propriu al clientului este cuprins intre 15% si 50% din valoarea investitiei :

2.1. clienti Non Start-Up :

ü      Fata de documentatia standard se solicita buget de venituri si cheltuieli intocmit pentru o perioada de 3 ani

 

Avantaje

ü Consultanta specializata privind:

o        alegerea solutiei de creditare, adaptata necesitatilor clientului

o        intocmirea documentatiei de creditare, acordata gratuit din partea reprezentantilor BCR

ü Accesibilitate prin:

o        posibilitatea de negociere a dobanzilor

o        acordarea creditului pe o perioada mare de creditare - presiune minima asupra lichiditatilor companiei

o        acordarea unui volum optim al creditului, in functie de necesitatile de finantare precum si de posibilitatea de rambursare

ü        Rapiditate in acordare pentru avans minim de 50%

ü        Refinantarea:

o    creditelor angajate la alte banci

o    sumelor avansate de catre client peste aportul propriu stabilit pentru contractul de credit  atunci cand plata acestor sume a fost efectuata cu cel mult 3 (trei) luni inaintea aprobarii creditului

 

 

 

 

 

 

 
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one